Algemene Voorwaarden Trisha van Isselmuden Coaching & Training

Deze algemene voorwaarden gelden per 26 november 2019. 

 1. Trisha van Isselmuden Coaching & Training richt zich op coaching binnen het brede werkveld van coaching, persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leefstijl. 
 2. Trisha van Isselmuden Coaching & Training is gevestigd in Almere en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 69698074. 
 3. Trisha van Isselmuden Coaching & Training wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 4. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. De opdrachtgever kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.
 5. Bij individuele coaching is de opdrachtgever tevens cliënt.
 6. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de opdrachtnemer zich tegen betaling van een honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 1.  Alle diensten van Trisha van Isselmuden Coaching & Training zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht, bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en een gezonde leefstijl. 
 2. Opdrachtnemer kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen. 
 3. Cliënt is zich ervan bewust dat het resultaat van coaching onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de opdrachtnemer waarop de opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 1. Inschrijven voor individuele coaching en/of training geschiedt via de website van Trisha van Isselmuden Coaching & Training of via e-mail en wordt op volgorde van binnenkomst behandeld.
 2. Opdrachtgever is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
 3. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de opdrachtgever een bevestiging per mail van de opdrachtnemer, waarmee de inschrijving definitief is. 
 4. Alle individuele sessies zijn op afspraak, tenzij anders vermeld.
 5. Voor ‘vragen stellen per mail’ of ‘ondersteuning tussen afspraken’ (als onderdeel van een coaching traject) is geen afspraak benodigd. De vragen kunnen gesteld worden via Pluform volgens ‘fair-use’. Opdrachtnemer beantwoordt vragen via mail zodra de mogelijkheid hiertoe zich voordoet.
 6. Na totstandkoming van de overeenkomst wordt inschrijving voor de verschillende sessies onderling overeenkomen.
 7. Inschrijving door de opdrachtgever impliceert dat de opdrachtgever verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn.
 1. De cliënt resp. opdrachtgever kan kosteloos en vrijblijvend kennismaken met de opdrachtnemer volgens de mogelijkheden die vermeld zijn op de website van Trisha van Isselmuden Coaching & Training.
 2. Een intakegesprek is verplicht bij een coaching traject en is tegen betaling. Wanneer er een individueel coaching traject wordt afgesloten door cliënt, is het intakegesprek gratis en worden de intakekosten verrekend met het bedrag voor het coaching traject.
 3. De opdrachtnemer zal de (potentiele) cliënt inschrijven bij het beveiligde coaching platform Pluform, waarin de (potentiele) cliënt de intakelijst kan invullen. Deze intakelijst wordt besproken tijdens het intakegesprek.
 4. Cliënt verklaart alle vragen op de intakelijst naar waarheid in te vullen en alle relevante informatie met betrekking tot gezondheid te geven.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een opdrachtgever te weigeren. Aanleiding voor weigeren kan bijvoorbeeld de kennismaking of de (uitkomst van) de intake zijn. Eventueel vooruitbetaalde bedragen worden dan binnen 14 dagen door de opdrachtnemer terug gestort op de bankrekening van de cliënt.
 6. Het delen van (bijzondere) persoonsgegevens gaat tijdens de kennismaking, de intake en het coaching traject mondeling en/of via Pluform. Pluform is een veilig en gebruiksvriendelijk platform waarin opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen communiceren en bestanden en opdrachten kunnen delen op een gestructureerde manier.
 7. Coaching sessies kunnen geschieden via videobellen (Zoom) of persoonlijk op een locatie in overleg.
 1. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en reiskosten, tenzij anders vermeld. Bij (wandel)coaching op locatie wordt voor de inbegrepen reiskosten uitgegaan van een locatie binnen Almere. Andere locaties zijn in overleg en opdrachtnemer kan daarvoor reiskosten in rekening brengen aan cliënt. Deze kosten zullen dan vooraf gemeld worden aan de cliënt.
 3. Met acceptatie van het voorstel ontstaat de verplichting tot betaling van het (traject)bedrag, ook wanneer niet alle sessies worden afgenomen. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het gehele bedrag voor de start van het traject voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd de sessies op te schorten totdat de betaling is voldaan.
 4. Declaraties dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan de opdrachtnemer.
 2. Voor de goede uitvoering van een coaching opdracht is het relevant om het intakeformulier tijdig in te vullen en aan te leveren, uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan het intakegesprek tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Opdrachtnemer mag de door de opdrachtgever verstrekte relevante informatie als zodanig blijven beschouwen totdat schriftelijk nieuwe/andere informatie wordt verstrekt.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 6. Indien opdrachtgever dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden.
 7. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 1. De opdrachtnemer voert de sessie naar beste inzicht en vermogen uit en heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Door deze inspanningsverplichting kan opdrachtnemer niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht zich tijdens het verrichten van werkzaamheden te laten bijstaan door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 4. Opdrachtnemer doet beperkt aan dossiervorming; dat wil zeggen een registratie van gegevens zoals vermeld op het intakeformulier en daarnaast mogelijk korte verslaglegging van coaching sessies. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming dat de gegevens zoals ingevuld op het intakeformulier worden gebruikt voor dossiervorming m.b.t. administratiedoeleinden van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten al dan niet te annuleren.
 1. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren zonder opgaaf van reden of indien opdrachtnemer niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte van opdrachtnemer.
 2. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de sessie is opdrachtnemer gerechtigd de kosten van de sessie bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Dit geldt ook als de opdrachtgever niet verschijnt bij een geplande afspraak.
 3. Opdrachtgever kan de datum van een sessie tot 24 uur voorafgaand aan de sessie, in overleg met opdrachtnemer, wijzigen.
 4. Een sessie in persoon kan worden vervangen door videobellen. Een overeengekomen afspraak voor videobellen kan niet worden omgezet naar een sessie in persoon.
 5. Een coaching traject wordt in geval van onvoorziene omstandigheden (ter beoordeling van opdrachtnemer) gepauzeerd.
 6. In geval van annulering van een sessie door de opdrachtgever, biedt de opdrachtnemer geen garantie dat de sessie binnen afzienbare tijd kan worden ingehaald.
 1. In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd een sessie of traject te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende de sessies.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie.
 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 6. In het geval dat de verzekeraar geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten.
 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest welke opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen (zoals coaching tools, werkwijzen en adviezen en andere geestesproducten) berusten bij de opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 3. Bij beëindiging van een coaching traject vervalt het recht van opdrachtgever om gebruik te maken van de geleverde informatie en diensten. Opdrachtnemer is gerechtigd het account bij Pluform te beëindigen, zodat de cliënt niet meer kan inloggen en de gegevens uit Pluform worden verwijderd. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Trisha van Isselmuden Coaching & Training en worden na afloop van de contractduur niet ter beschikking gesteld aan de cliënt.
 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Beide partijen zorgen voor een sterk en uniek wachtwaard voor Pluform dat zij geheim houden, ter bescherming van alle gegevens en informatie die via Pluform gedeeld wordt. Doordat Pluform een online platform is kan opdrachtnemer niet garanderen dat dit platform op ieder moment bereikbaar is op elke locatie.
 3. Het staat de opdrachtnemer te allen tijde vrij om communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht aan de cliënt te verwijderen uit Pluform, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. De cliënt kan te allen tijde zijn/haar account in Pluform zelf verwijderen. Op dat moment worden alle gegevens bij Pluform verwijderd.
 5. Derden kunnen aan de dienstverlening van Trisha van Isselmuden Coaching & Training geen rechten ontlenen.
 1. Het kan voorkomen dat opdrachtgever een klacht heeft over de door opdrachtnemer geboden dienstverlening. Dit kan de opdrachtgever binnen 14 dagen via info@trishavanisselmuden.nl kenbaar maken bij de opdrachtnemer.
 2. Het is de voorkeur van de opdrachtnemer dat beide partijen de klacht samen bespreken. Mocht de opdrachtgever dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied de opdrachtnemer de opdrachtgever aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 3. Bij klachten zal opdrachtgever dit niet publiekelijk delen.
 4. De opdrachtnemer zet zich in om de klacht, al dan niet met ondersteuning van de klachtenfunctionaris, op te lossen.
 5. Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat leidt, kan de opdrachtgever zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij de opdrachtnemer is aangesloten. De opdrachtnemer is volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) aangesloten bij het NIBIG. De opdrachtgever kan contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl en zal door NIBIG geïnformeerd worden over de mogelijkheden en eventueel verder procedure.
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, zijnde Rechtbank Midden-Nederland.
 1. Trisha van Isselmuden Coaching & Training is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met de opdrachtgever besproken.
 2. Trisha van Isselmuden Coaching & Training is gerechtigd om het privacybeleid te wijzigen of aan te passen. Bijvoorbeeld door wijziging in de dienstverlening of vanwege wettelijke verplichtingen.

Cookie instellingen

Om jou de meest waardevolle en optimale ervaring op deze website te geven gebruiken wij cookies.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen
Scroll naar top
Creëer een Vitaal en Sprankelend leven draait op SYS PlatformSYS Platform